Gravida kan föda i förtid pga dålig luft!

Gravida kan föda i förtid pga dålig luft! Luftföroreningar under graviditeten kan kopplas till både havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt skriver David Olsson, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet

Luftföroreningar under graviditeten kan kopplas till både havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt skriver David Olsson, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Även när barnet väl är fött behöver barn bra luft! Luften i Sverige är bra jämfört med i många andra delar av världen. Trots det har många forskningsstudier visat att barns och ungdomars hälsa även i Sverige kan påverkas av luftföroreningar. 

Källa: Naturvårdsverket.

Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar, dels genom sin fysik, men även genom sina dagliga rörelsemönster. Många barn växer idag upp i miljöer där dålig luftkvalitet kan påverka deras framtida hälsa. För att vi ska kunna skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling, behöver vi tänka på hur vi utformar städer och närmiljö och vi behöver kunskap om hur barn påverkas av den luftkvalitet som omger dem. Idag behöver vi även ta hänsyn till de konsekvenser som klimatförändringarna för med sig och som påverkar barns fysiska och psykiska hälsa. 

Luftföroreningar påverkar barns hälsa. Nya forskningsresultat visar att luftföroreningar kan påverka mödrars hälsa samt foster på olika sätt, dels genom lägre födelsevikt, men även genom ökad risk för försämrad tillväxt av lungorna samt uppkomst och förvärrande av astma. Numera vet man även att den gravida kvinnan riskerar högt blodtryck, graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning om hon utsätts för höga halter av kvävedioxid eller partiklar (PM2,5) under graviditeten. Från den så kallade BAMSEstudien, där en större grupp personer i Stockholms län studerats från födseln 1994–1996 och upp till vuxen ålder, har man fått många viktiga resultat, däribland att exponering för luftföroreningar under det första levnadsåret kan påverka utvecklingen av astma och lungfunktionen hos barn upp till tonårsåldern. Man har även kunnat se att risken påverkas av ärftliga faktorer. Sammantaget visar forskningen att barn som växer upp i områden med höga halter av luftföroreningar löper en ökad risk att få luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion. Studierna bygger dock på effekter för hela populationer, inte för enstaka personer, vilket gör att risken för den enskilde att bo i ett område med sämre luftkvalitet inte behöver vara av samma omfattning. De som påverkas mest av höga luftföroreningshalter är främst personer med redan utvecklad astma, allergi eller nedsatt lungfunktion. Luftföroreningar är dock ett problem för befolkningen som helhet och behöver därför prioriteras i samhällsarbetet, inte minst eftersom det inte kunnat påvisas någon tröskelnivå under vilken luftföroreningarna inte påverkar hälsan. Luftföroreningar innebär både onödigt lidande och kostnader som kan förebyebyggas genom en god livsmiljö.

Vad kan du göra för att ge ditt barn de bästa förutsättningarna?

Luftrenaren Wulff Edition renar luften på hela 99,97% så att luften du andas är ren och du och dina barn mår därmed bättre. Den är dessutom extra bra i pollentider då den även renar luften på pollen men även under förkylnings- och influensatider då den tar virus, bakterier, mögelsporer mm. Forskning har visat att de som har luftrenare har minskat sjukdomar och sjukfrånvaro med över 75%. Läs mer och beställ här

Använd koden HAPPYKIDS så får du hela 30% rabatt på luftrenaren Wulff Edition. Erbjudandet gäller tom 181031 och endast i vår webbutik