Wulff fördubblar sin omsättning genom förvärv av Staples Finlands verksamhet

Wulff fördubblar sin omsättning genom förvärv av Staples Finlands verksamhet

Den 3 maj 2021 tecknade Wulff Group Plc, en professionell inom arbetsmiljöprodukter och tjänster, ett avtal där Wulff förvärvar den andra ledande aktören på området, Staples Finland Oy, och dess finska moderbolag EMO Finland Oy.

Läsning Wulff fördubblar sin omsättning genom förvärv av Staples Finlands verksamhet 5 minuter Nästa Att jobba hemifrån under corona: för- och nackdelar

STOCK EXCHANGE RELEASE MAY 3, 2021 AT 4.00 P.M.

Den 3 maj 2021 tecknade Wulff Group Plc, en professionell inom arbetsmiljöprodukter och tjänster, ett avtal där Wulff förvärvar den andra ledande aktören på området, Staples Finland Oy, och dess finska moderbolag EMO Finland Oy (nedan kallat Staples). Båda företagen har rötter som experter i det finska arbetslivet. Som ett resultat av transaktionen kommer Wulff att bli en tydlig marknadsledare i Finland. Transaktionen slutfördes den 3 maj 2021.

Staples (tidigare Oy Lindell Ab) grundades 1890 i Helsingfors och är känd som en stark kontraktsleverantör av arbetsplatsprodukter och arbetsmiljölösningar till storföretag och offentlig sektor. Staples omsättning 2020 var 55,8 miljoner euro. Med förvärvet kommer Wulff, grundat 1890, att diversifiera sin produkt- och tjänsteportfölj och samtidigt kommer Wulffs köpkraft att öka.

Wulff Groups vd Elina Pienimäki kommenterar:

”Förvärvet kommer avsevärt att påskynda implementeringen av vår tillväxtstrategi, fördubbla vår omsättning och utöka vår tjänsteportfölj till våra kunder. Vi erbjöds möjligheten till ett strategiskt förvärv när den nuvarande ägaren beslutade att avyttra alla Staples europeiska verksamheter. Med kombinationen av två 130 år gamla företag blir vi den tydliga marknadsledaren i Finland, vilket kommer våra kunder till del. När vi kombinerar vår förmåga och kompetens kan vi alltid erbjuda kunderna uppdaterade lösningar för alla arbetsmiljöer direkt från en och samma leverantör. Jag är glad över att vi får Staples Finlands mycket begåvade team som en del av Wulff.”

Information om förvärvet

Transaktionens föremål är EMO Finland Oy och dess helägda Staples Finland Oy. Omsättningen för Staples 2020 var cirka 55,8 miljoner euro*. Den sammanlagda nettoomsättningen för företaget som härrör från förvärvet är cirka 113,4 miljoner EUR**, EBITDA 4,9**, EBITDA 4,9 miljoner EUR** och rörelsevinst 2,9** 2020. Den kombinerade justerade EBITDA för den resulterande enheten 2020 är cirka 8,5 miljoner euro*** och justerat rörelseresultat 6,0***. Förvärvet kräver inte konkurrensmyndighetens godkännande.

Köpeskillingen för EMO Finland Oy:s aktier är cirka 6,0 miljoner euro och inkluderar cirka 0,5 miljoner euro kontanter. Köpeskillingen betalades kontant vid genomförandet av transaktionen. Den slutliga köpeskillingen kommer att revideras i slutet av september, efter normala justeringar av rörelsekapital och skuldliknande poster den 1 maj 2021. Balansräkningen för de förvärvade enheterna inkluderar leasingskulder på cirka 0,8 miljoner euro och inga andra räntor. bära skuld vid tidpunkten för verkställigheten.

Som ett resultat av förvärvet uppskattar bolaget att en engångsintäkt på cirka 4,5 miljoner euro från redovisningen av negativ goodwill kommer att redovisas baserat på den preliminära köpeskillingen på 6,0 miljoner euro och ett beräknat eget kapital på 10,5 miljoner euro vid tidpunkten för förvärvet. Redovisningen av negativ goodwill specificeras i samband med revidering av köpeskillingen. För att finansiera förvärvet tog Wulff Group Plc upp ett seniorlån på 6,8 miljoner euro, varav 2,0 miljoner euro ska återbetalas med kassaflöde frigjort från rörelsekapitalet inom ett år efter transaktionens slutförande och 4,8 miljoner euro inom 5 år. Förvärvet kommer att öka den räntebärande nettoskulden med 7,1 miljoner euro vid tidpunkten för genomförandet av transaktionen.

*) Siffror för 2020 avser konsoliderade oreviderade uppgifter för räkenskapsperioden 1.2.2020 – 31.1.2021

**) Siffrorna är sammanfattade från Wulff-koncernens bokslut för perioden 1.1-31.12.2020 och siffrorna för de oreviderade koncernredovisningarna för EMO Finland Oy och Staples Finland Oy för räkenskapsperioden 1.2.2020 – 31.1.2021

***) Siffrorna är sammanfattade från Wulff-koncernens bokslut för perioden 1.1-31.12.2020 och siffrorna för de oreviderade koncernredovisningarna för EMO Finland Oy och Staples Finland Oy för räkenskapsperioden 1.2.2020 – 31.1. 2021, minus de koncerntjänster som upphör efter transaktionen och tillagda justeringarna enligt IFRS redovisningsprinciper

Nyckeltal för föremålet för transaktionen

Consolidated unaudited figures according to the Finnish Accounting Principles:

Miljoner EUR 2019 2020
Nettoomsättning 49,8 55,8
EBITDA -1,7 -0,3
Justerad EBITDA**** 0,6 3,0
Rörelseresultat -2,1 -0,6
Justerat rörelseresultat**** -0,2 2,2
Eget kapital 6,0 3,8
Balansomslutning 15,3 20,9
Personal 119 110

****) Justerad EBITDA och rörelseresultat tar hänsyn till koncerntjänster som upphör efter slutförandet av transaktionen.

Bolaget bedömer att förvärvet kommer att tillföra betydande värde till aktieägarna genom synergier. Wulff siktar på årliga synergifördelar på cirka 3 miljoner euro till 2023. Synergier eftersträvas genom att kombinera produktportfölj, upphandling och drift. För att uppnå synergier krävs integration och andra engångskostnader. Uppskattningen av engångskostnader för förvärv är cirka 0,7 miljoner euro. Dessutom investerar bolaget i integrationen av verksamheten och dess utveckling under 2021-2023.

På grund av förvärvet uppdaterade och publicerade Wulff sina utsikter för nettoomsättning, rörelseresultat och jämförbart rörelseresultat den 3 maj 2021. Bolaget uppskattar att omsättningen 2021 kommer att öka till cirka 90 miljoner euro (57,5 miljoner euro 2020), rörelseresultatet kommer att öka avsevärt från föregående år och jämförbart rörelseresultat kommer att ligga kvar på en god nivå under 2021.

Företagets tidigare utsikter var: Wulff uppskattar att omsättningen kommer att växa från 2020 (57,5 miljoner euro) och att det jämförbara rörelseresultatet kommer att ligga kvar på en bra nivå 2021.

I Esbo den 3 maj 2021

WULFF GROUP PLC STYRELSE

Vidare information:
VD Elina Pienimäki
tel. +358 40 647 1444
e-post: elina.pienimaki@wulff.fi

DISTRIBUTION NASDAQ OMX
Helsinki Oy
Nyckelmedia
www.wulff.fi/en

En bättre värld – en arbetsplats i taget.

Wulffs mål är en perfekt arbetsdag! Vi möjliggör bättre arbetsmiljöer och skapar arbetsplatser, var du än befinner dig.

Bekvämare, hälsosammare, säkrare, roligare, aktivare och mer mångsidig? Hur vill du förbättra din arbetsdag och arbetsmiljö?

Wulff har lösningen, vi erbjuder våra kunder hygien- och skyddsprodukter, luftrenare, kontorsmaterial, facility management-produkter, cateringlösningar, IT-tillbehör, ergonomi, första hjälpen och innovativa produkter för arbetsplatser.
Kunder kan också skaffa internationella utställningstjänster från Wulff.

Utöver Finland är Wulff verksam i Sverige, Norge och Danmark.